Disclaimer

Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van Anne’s Kokerij.

Anne’s Kokerij spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Anne’s Kokerij behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Anne’s Kokerij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Anne’s Kokerij  geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Anne’s Kokerij garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Anne’s Kokerij aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.